FLASHWORK PRODUCTS

The Real-Estate Management System

นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาจากการรวบรวม ประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่ทำธุรกิจมากว่า 10 ปี จากหลายๆโครงการทำให้ โปรแกรมสามารถแก้ปัญหาของธุรกิจได้จริง และมีการทดสอบและ ใช้จริงอยู่ในวงการแล้วกว่า 2 ปี ก่อนนำมเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างในปัจจุบัน...

 • RealmanWeb   สนใจระบบติดต่อ

  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงานขายของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยสามารถบริหารจัดการงานผ่านเว็บไซด์ เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ต คุณสามารถทำงานออนไลน์ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้

  ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงาน
  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดคู่มือผู้ดูแลระบบ

 • Realman Sales

  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงานขายของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้แก่ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลแบบสอบถามของบริษัท ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลด้านการขาย รวมทั้งเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านเอกสาร สามารถเก็บข้อมูลและออกเอกสารสัญญาการจอง สัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จรับเงิน จดหมายนัดชำระค่างวด ค่าโอน และรายงานวิเคราะห์การขายต่างๆ รวมถึงระบบช่วยเตือนและติดตามการชำระเงินของลูกค้า ทั้งเตือนวันนัดทำสัญญาซื้อขาย เตือนวันนัดชำระค่างวด ค่าโอน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน การค้นหาข้อมูล และการบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Realman SE

  เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่นำข้อมูลจากโปรแกรม REALMAN Sales Office System (REALMAN - Sales) จากหลายๆโครงการมาประมวลผล และออกรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการขายของทุกโครงการรวมกันทั้งรายงานสรุปรายรับและรายงานการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทที่มีหลายโครงการและต้องการการวิเคราะห์การขายของทุกโครงการรวมกัน

 • Realman PRO

  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้แก่ ข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ข้อมูลผู้ขายวัสดุก่อสร้าง ข้อมูลผู้รับเหมาก่อสร้าง ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในแปลงบ้านแต่ละหลัง การเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง การเบิกจ่ายค่าแรงของผู้รับเหมาก่อสร้าง การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างกับผู้ขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านเอกสาร สัญญา ใบสำคัญจ่าย และรายงานวิเคราะห์งานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ รวมถึงระบบช่วยเตือนวัสดุก่อสร้างในคลังวัสดุใกล้หมด ใบสั่งซื้อที่ยังได้รับสินค้าจากผู้ขายวัสดุก่อสร้างไม่ครบ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นหนี้กับบริษัท การจ่ายค่างวดผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างฝากซื้อวัสดุ และผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับวัสดุเกินกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน การค้นหาข้อมูล และการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

Our Client

สนใจข้อมูลหรือทดลองใช้งานระบบ RealmanWeb
Contact Software Consultant : คุณหทัยรัตน์ (ก้อย)
Tel : 083-988-5292, 02-381-6204
Email : hathairat@flashwork.co.th