FLASHWORK JOB OPPORTUNITY

Job Opportunity

The opportunities are waiting for you at Flashwork.

Programmer

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับ database เช่น MS Access และ MS SQL Server
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา VB, VB.NET, ASP และ ASP.NET
 • มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่าย และ configure ค่าของเครื่องคอมฯเข้าสู่ระบบเครือข่าย
 • หากมียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Customer Support

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
 • รักงานด้านเอกสาร
 • ทำงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Graphic designer

 • มีประสบการณ์การออกแบบเว็บไซด์
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash

Marketing Software Consultant

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด , การบริหารคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน อินเตอร์เน็ต และ อีคอมเมิร์ซ หรือมีความรู้ทางด้านเว็บไซต์

นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายการตลาด)

 • นักศึกษา ที่กำลังศึกษาสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ และสารมารถใช้ Program Microsoft Office ได้คล่อง